Batxillerat Científic

Batxillerat. Etapa Concertada. Col·legi Cultural Badalona

Fem un horari ampliat respecte de l’oficial que ens permet realitzar diferents tallers d’aprenentatge. El nostre horari  és de dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h i dues tardes de 16:00h a 18:00h.

La nostra proposta pedagògica inclou tradició i innovació. Això es tradueix en l’ús del llibre de text com a font referencial, però que està implementat per continguts i recursos propis elaborats pels diferents departaments del Batxillerat del nostre col·legi. Aquests continguts estan a disposició dels alumnes a través de la plataforma educativa MOODLE.

Un cop els alumnes acabin el Batxillerat poden optar a fer les Proves d’Accés a la Universitat per accedir a algun grau relacionat amb la família o bé un Cicle Formatiu de Grau Superior.

En el col·legi creiem en la necessitat d’acompanyar els alumnes a través d’una acció tutorial que permet a la vegada atendre l’orientació vocacional i professional dels alumnes. Tot dins d’un procés de creixement personal, de formació en valors i compromís social, sense oblidar la formació acadèmica. Això s’aconsegueix transversalment a totes les matèries aplicant diferents recursos metodològics.

Les hores complementàries de taller de les diferents disciplines permeten consolidar coneixements a través de propostes pràctiques.

El nostre compromís:

 • Amb les persones, amb les activitats adreçades a la gestió emocional de l’alumne/a i les habilitats socials.
 • Amb l’aprenentatge, a través de l’acció tutorial en l’adquisició d’eines i habilitats per a tenir èxit als estudis.
 • Amb el futur, amb una orientació a l’alumne/a i la seva família per tal que puguin prendre decisions informades.

Per aconseguir un èxit individual dels nostres alumnes, creiem en la necessitat de fer front comú entre les famílies i el col·legi. D’aquesta manera els alumnes es troben acompanyats en un procés maduratiu que es tradueix en presa de decisions. Per aquest motiu hem desenvolupat el programa Fem família – Fem escola.

 • La comunicació família-col·legi és un pilar de la nostra Acció Tutorial. Aquesta comunicació està dirigida pel tutor.
 • Al mes de juny orientem als nostres futurs alumnes en l’elecció d’itinerari i en l’elecció de matèries optatives.
 • Al mes de setembre fem una reunió inicial de curs per presentar els tutors a les famílies i explicar el funcionament del Batxillerat.
 • Durant el curs es fan reunions entre el tutor, l’alumne/a i la seva família per tractar de manera individual l’orientació i l’evolució acadèmica. Aquestes reunions poden ser a demanda del tutor o a demanda de l’alumne/a i la família.
 • Acompanyem en els processos de prematrícula i matrícula de las proves PAU i PAP, també a la preinscripció Universitària i a la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Tenim tres avaluacions durant el curs i una avaluació final. Cada trimestre consta d’exàmens parcials i d’activitats d’aprenentatge avaluatives que juntament amb l’examen d’avaluació del trimestre permeten valorar el grau d’assoliment dels continguts treballats.
 • L’alumne/a té la possibilitat  de recuperar els continguts no superats o de millorar-ne la nota en les següents avaluacions.
 • Som un col·legi que aposta pels idiomes. A més de la llengua anglesa i del francès, es pot estudiar una iniciació a l’alemany de manera que en dos cursos es pot presentar a l’examen A1.
 • Les eines informàtiques són cada vegada més demanades. Som centre formador i examinador d’Eines Microsoft Office Specialist.
 • L’ús de la plataforma educativa MOODLE, per a material complementari de cada matèria.
 • Suport a l’alumnat amb malalties de llarga durada amb classes on-line a través de ZOOM.
 • Hores complementàries de taller, per a matèries instrumentals i de modalitat.
 • Sortides culturals, per tal de complementar la formació integral de l’alumne/a en un format més distès.
 • Xerrades de temàtiques variades en funció de les inquietuds i necessitats dels alumnes, portades a terme per ponents de referència.

El col·legi ofereix un ampli ventall de serveis que complementen les necessitats dels alumnes i les seves famílies.

 • Acollida matinal, les portes del centre estan obertes des de les 7:30h del matí.
 • Espai de menjador, els dies que tenen horari de matí i tarda, oferim la possibilitat d’accedir a l’espai de menjador amb microones per aquells alumnes que ho necessitin.
 • Classes oficials d’anglès per a l’obtenció de B1, B2 o First Certificate amb proves al mateix Col·legi. Treballem amb l’Escola Oficial d’Anglès Trinity College.
 • Comunicació amb les famílies amb la plataforma Click-edu.
 • Preparació a les proves PAU i PAP.
 • Armariets d’ús individual amb clau, per a guardar llibres i/o material escolar.
 • Màquines de servei de begudes i menjar.

Aquest és un itinerari que permet formar-te com a científic i de manera pràctica al laboratori descobriràs els conceptes teòrics treballats a l’aula.

Matèries comunes a totes les modalitats:

 • Llengua i literatura catalana I i II
 • Llengua i literatura castellana I i II
 • Llengua anglesa I i II
 • Educació física
 • Filosofia
 • Història de la filosofia
 • Història

Matèria comuna d’opció:

 • Matemàtiques I i II

Matèries de modalitat:

 • Biologia I i II
 • Química I i II

Matèries optatives:

 • Física I i II
 • Geologia i ciències ambientals I i II
 • Biomedicina
 • Entorn sostenible
 • Acció educativa
 • Matemàtica aplicada
 • Reptes científics actuals

Informació de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 389 58 06
Mòbil: 689 535 477
Correu: btx@culturalbadalona.com

.

Formulari de contacte