Educació Secundària Obligatòria (ESO) – Etapa concertada

Petit Cultural

Entenem l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) com una etapa de canvis sobre els nostres alumnes és per això que durant aquest període els acompanyem durant la seva evolució personal i els ajudem a prendre decisions que seran clau a la seva vida. Es tracta d’una etapa plena de canvis físics, d’actitud i de manera de veure la realitat que els envolta. Al Col·legi Cultural veiem aquests canvis com una oportunitat per desenvolupar habilitats i competències per actuar de forma responsable amb la societat. En tot aquest procés els alumnes estan plenament acompanyats i orientats.

A aquesta etapa hi accedeixen tots els alumnes que han finalitzat l’escolarització primària i acull alumnes que tenen de 12 a 16 anys. L’ESO representa l’última etapa de l’educació obligatòria i es situa immediatament després de l’Educació Primària.

Al Col·legi Cultural optem per una escola comprensiva que integri realment la diversitat dels alumnes amb l’objectiu de donar resposta als seus interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.

Ens podeu trobar a la Plaça Barberà, 13. Badalona.

Coordinació: José Manuel Aguilera.

Normes ESO
Estades a l’estranger
Descarrega’t el tríptic!

El currículum de l’ESO és diversificat. Això es tradueix a l’existència de dos tipus diferents de continguts: matèries comunes i matèries optatives segons marca el Departament d’Ensenyament.

Respecte les matèries comunes aquestes són les que cursaran tots els alumnes durant el transcurs de l’ESO. Aquestes matèries són algunes com; llengües, matemàtiques, ciències de la naturalesa, ciències socials, etc.

Respecte les matèries optatives, aquestes són les que els alumnes triaran en funció dels seus interessos i necessitats acadèmiques. Aquesta tria no la faran sols, el tutors i equip docent vetllaran en tot moment per tal que les matèries escollides mantinguin un equilibri d’acord amb els objectius generals de l’etapa i les capacitats de l’alumne.

Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: física i química 3 2
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projectede recerca (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari (1)
Matèries específiques 2 2 2 10*
TOTAL 30 30 30 30

Equip Directiu

Director José Luis Díaz Castillo diaz@cuturalbadalona.com
Cap d’Estudis José Manuel Aguilera Luque j.aguilera@culturalbadalona.com
Coordinadora Marta López i Garriga m.lopez@culturalbadalona.com

Caps Departament

Ciències Yolanda Ortiz Miguel y.ortiz@culturalbadalona.com
Llengües Isabel Bosch i Ollé i.bosch@culturalbadalona.com
Tecnologia Xavier Romagosa i Cornet x.romagosa@culturalbadalona.com

Professorat

Tutora 1A Rosa Ruiz Porcel r.ruiz@culturalbadalona.com
Tutora 1B Víctor Guillen Albert v.guillen@culturalbadalona.com
Tutor 1C Felix Jódar Illescas f.illescas@culturalbadalona.com
Tutora 2A Ferran Aragón Manresa f.argon@culturalbadalona.com
Tutora 2B Angel Alferez Molina a.alferez@culturalbalona.com
Tutor 2C Xavier Quindós i Sauret x.quindos@culturalbadalona.com
Tutor 3A Graciel·la López Fernàndez g.lopez@culturalbadalona.com
Tutora 3B Martí Aranda i Torrens m.aranda@culturalbadalona.com
Tutora 3C Cristobal Cabrera c.cabrera@culturalbalona.com
Tutora 4A Mercè Soler i Canals m.soler@culturalbadalona.com
Tutora 4B Joan Rovira i Cussó j.rovira@cutluralbadalona.com
Tutora 4C Sara Navarro Gresa s.navarro@culturalbadalona.com
Nerea Crespillo Arriaza n.crespillo@culturalbadalona.com
Xavier Montolio Benavente x.montolio@culturalbadalona.com
Sonia Valverde Josende s.valverde@culturalbadalona.com
Lorena Martín Fradejas l.martin@culturalbadalona.com

L’avaluació a l’ESO es un procés de seguiment continuat que té en compte, no només els resultats dels aprenentatges de cada alumne sinó també el desenvolupament de totes les seves aptituds.

L’avaluació dels alumnes es concreta en tres fases:

 • Avaluació Inicial: es realitza durant els primers dies del curs, i el seu objectiu és adequar la programació de continguts al grup-classe.
 • Avaluació Formativa: es fa al llarg de tot el curs valorant l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne: els seus coneixements, els seus procediments, els seus hàbits i les seves actituds.
 • Avaluació Sumativa: és el resultat de tot el procés d’aprenentatge de l’alumne: els seus coneixements, els seus procediments, els seus hàbits i les seves actituds.

La superació de cada curs es fa d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat. Cada trimestre es fa el lliurament als pares d’un butlletí on queda reflectit el procés d’aprenentatge de l’alumne. Perquè els alumnes puguin accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les àrees siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar proves extraordinàries d’avaluació durant el mes de juny.

L’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria requereix la superació de totes les àrees. Excepcionalment, la junta d’avaluació pot decidir l’obtenció del títol de GESO. Els alumnes que no obtenen el títol de graduat poden accedir als PQPI en els quals tindrà novament l’opció de poder accedir al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Durant els darrers dies del curs, tots els alumnes de 1r, 2n. i 3r. realitzen les tasques corresponents al Treball de síntesi i els alumnes de 4t. el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari, la qual cosa comporta un canvi en el ritme escolar degut a les diverses activitats que es duen a terme i de les quals se’ls tindrà informats en el moment

Al llarg de tota aquesta etapa els alumnes conviuen amb una sèrie de canvis que ells mateixos han de saber acceptar, es tracta de canvis físics, d’actitud i canvis en la manera de veure la realitat que els envolta. Tots aquests canvis són una oportunitat per desenvolupar les seves habilitats i competències.

En aquest procés, els adults esdevenen un referent important d’acompanyament pel creixement dels alumnes. Aquesta tasca la duen a terme els tutors, el cap d’estudis i el gabinet psicopedagògic. L’objectiu principal és que els alumnes puguin encaminar el seu futur sense perdre de vista els seus somnis i capacitats.

A més a més, al llarg de 3r i 4t d’ESO creiem que és molt important realitzar conjuntament amb els alumnes una tasca orientativa que els ajudi a definir les seves preferències de cara a estudis posteriors. Per cada alumne s’elabora un informe personalitzat que analitza els resultats acadèmics dels alumnes, les seves aptituds i les seves capacitats de maner que se’ls pugui informar a ells i a les seves famílies sobre les sortides acadèmiques més favorables.

A l’ESO cada grup-classe té assignat un professor tutor que disposa d’un horari de visites per atendre les consultes dels pares dels seus alumnes i fer-ne un seguiment individualitzat.

Entenem la nostra feina com un suport a l’educació i assumim aquest repte conscients de la importància de mantenir una relació directa i continuada amb les famílies. Tenim molt present que la màxima responsabilitat educativa és dels pares i mares i que tant famílies com escola han de compartir el model d’educació.

Creiem i compartim amb vosaltres que l’educació és una oportunitat irrepetible de formar persones amb un alt nivell d’autoexigència, on la cultura de l’esforç estigui integrada en el dia a dia. Potenciem el treball ben fet i la satisfacció dels resultats dels propis reptes. Fomentem la constància i el coneixement d’un mateix respectant les capacitats i interessos dels nostres alumnes.

Alguns dels serveis que oferim durant l’ESO són:

 • Menjador amb cuina pròpia on es poden atendre les dietes i qualsevol intolerància alimentària. Els menús són equilibrats i elaborats per un nutricionista.
 • Oferim classes oficials d’anglès en grup reduït per nivells d’aprenentatge amb l’objectiu que els alumnes acabin obtenint la titulació oficial B2 o First CertificateTreballem amb l’Escola Oficial d’Anglès Trinity College.
 • Apostem per l’ús responsable de les noves tecnologies. Utilitzem diferents recursos multimèdia interactius.
 • Atenem les diversitats dels alumnes oferint material diversificat, amb propostes àmplies per donar resposta a les necessitats específiques de cada alumne.
 • Treballem en aules àmplies amb totes les comoditats, amb llum natural i sortida directa al pati.
 • Gabinet piscopedagògic i mediació escolar.
 • Pla d’Acció tutorial i orientació amb el que orientem el nostre alumnat i amb el que mantenim informades a les famílies a través d’entrevistes personalitzades.
 • Reforç educatiu personalitzat.
 • Revisió mèdica.
 • Escola de mares i pares on oferim diferents xerrades sobre hàbits, rutines, costums, etc. dels nens i nenes.

A l’ESO tenim en funcionament diversos projectes que permeten oferir als alumnes oportunitats estimulants que complementen la seva formació acadèmica:

 • Projecte multilingüe integrant la proposta d’English Project on incorporem llengües estrangeres en els continguts i activitats del dia a dia. Escola Oficial d’Anglès Trinity College.
 • Col·laboració amb el voluntariat de Badalona.
 • Tallers d’informàtica i robòtica. (dilluns de 17:30 a 18:30)
 • Projectes per potenciar la lectura i escriptura.
 • Taller artístic i dibuix. (dijous de 17:30 a 18:30)
 • Dansa urbana. (dimecres de 17:30 a 18:30)
 • Guitarra. (divendres de 17:30 a 18:30)
 • Bàsquet. (divendres de 19:00 a 20:30)
 • Fútbol Sala. (divendres de 18:00 a 19:30)

Informació de contacte

Tots els nivells concertats

Telèfon: 93 384 04 51
Correu: eso@culturalbadalona.com
Adreça: Pl. Barberà, 13 – Badalona

.

Formulari de contacte