Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP)

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) està en permament coordinació amb l’equip docent i vetlla pel benestar integral del nostre alumnat. Entre les seves funcions destaquem; exploracions psicopedagògiques, entrevistes de seguiment amb les famílies, coordinacions amb serveis externs, etc.

Àmbits de treball i funcions

El DOP contempla l’assessorament i suport a les famílies, als alumnes i als equips docents. Es centra en dos àmbits de treball, a partir d’aquests dos àmbits el SOE ha creat diferents projectes d’actuació.

Els àmbits de treball dels quals parlem són:

 • Suport i assessorament en el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
 • Suport i assessorament en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Els projectes en els quals treballa són:

 • Dinàmiques grupals.
 • Tutories d’acompanyament.
 • Gestió d’activitats complementàries.

Objectius

El DOP té marcats diversos objectius, respecte el Pla d’Acció Tutorial, els objectius són:

 • Millorar la convivència del centre fomentant actituds positives i treballant valors.
 • Educar la dimensió moral i ètica dels alumnes a través de les experiències.
 • Prevenir conflictes fent ús de la cohesió grupal.
 • Aportar estratègies i eines al professorat per a treballar amb els alumnes.
 • Assessorar a les famílies i als alumnes de forma individualitzada.

Respecte el suport en el procés d’ensenyament i aprenentatge:

 • Optimitzar la resposta psicoeducativa dels alumnes que presenten necessitats
  educatives.
 • Concretat amb el professorat els objectius didàctics a treballar amb els alumnes que
  presenten necessitats educatives establint una línia d’intervenció individualitzada.
 • Facilitar al professorat eines de treball i materials per atendre als alumnes
  incrementant d’aquesta manera la seva competència professional.

Metodologia de treball

El model de treball que promou el DOP es basa en un treball en xarxa que implica la coordinació, la co-responsabilització i la participació activa i responsable de tots els agents educatius. D’aquesta manera es pot donar resposta als objectius essencials sent l’alumne l’eix de la nostra intervenció.

Els membres del DOP es reuneix cada dimarts a la tarda per gestionar els programes, valorar i avaluar les accions preses i donar suport i assessorament al professorat que ho sol·licita.